Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności.

Close GDPR info

Reklama

Extra Świecie

Imieniny obchodzą:

Aurelia, Kamila, Franciszka
REKLAMA

Klub Seniora 2. Uwierzyć we własne możliwości

materiał informacyjno-promocyjny
31 grudnia, 14:39

Dwadzieścia kobiet z gminy Nowe brało udział w działaniach zorganizowanych przez Urząd Gminy w ramach projektu „Klub Seniora 2 w Nowem". Umożliwił to grant współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozyskany przez gminę z Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego".

Większość zajęć odbywała się na wyremontowanym poddaszu zamku w Nowem przy zaangażowaniu burmistrza Czesława Wolińskiego.

Projekt adresowany do seniorów z gminy Nowe, miał na celu edukację społeczną i obywatelską poprzez organizację spotkań, zajęć wykładowych, konsultacji, działań edukacyjnych, organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach oraz wyjazdach, w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, zdrowotnym i ekologicznym.

Wzmocnić poczucie własnej wartości

Działania były nakierowane na poprawę sytuacji zdrowotnej i kondycji fizycznej, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz poprawę ogólnego samopoczucia uczestników projektu poprzez organizacje wolnego czasu.

Grupą docelową były osoby w wieku poprodukcyjnym zagrożone ubóstwem, korzystające z pomocy społecznej lub zagrożone wykluczeniem społecznym, w złej sytuacji zdrowotnej, o niskiej kondycji fizycznej, u których występuje spadek poczucia własnej wartości oraz cechuje je poczucie bycia niepotrzebnym.

Projekt „Klub Seniora 1 w Nowem” obejmował szereg działań. Wśród nich znalazły się m.in. zajęcia  mające na celu zmianę postawy, czyli jak podejść do rzeczy, które wydają się niemożliwe do zrobienia i realizacji, a także zajęcia wzmacniające motywowanie i automotywację czy podnoszące efektywność porozumiewania się (komunikacji społecznej) oraz pokazujące, jak naprawić relacje z innymi.

Coś dla ciała i dla ducha

Seniorzy poznawali również techniki zmiany przekonań i eliminowania mentalnych zahamowań, które uniemożliwiają realizację planów życiowych.

Na przeprowadzenie zajęć zakupiono grę profilaktyczną CUDER, opracowaną przez Tomasza Gubałę i Fundację ARCHEZJA.

Opiera się ona na jedności i pięciu nierozerwalnie połączonych sfer człowieka: ciała, umysłu, ducha, emocji, relacji. Stąd też nazwa CUDER, od pierwszych liter tychże sfer. Gra towarzyska Senior CUDER wspiera osoby starsze w nawiązywaniu nowych relacji i mówieniu o emocjach.

Organizatorzy projektu zaplanowali też konsultacje indywidualne z psychologiem, warsztaty z nastawieniem na podroż sentymentalną, w celu podsumowania swojego dotychczasowego życia i spojrzenia na nie z perspektywy czasu i znalezienia tego, co dotąd było pozytywne.

Nie zabrakło także zajęć ułatwiających szybszego podejmowania decyzji, lepszej pamięci, refleksu i koncentracji oraz zdolności logicznego myślenia.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem przeprowadzono warsztaty kulinarne z nastawieniem na problematykę właściwego odżywiania się seniora. Zorganizowano również warsztaty rękodzielnicze, podczas których wykonywano m.in. stroiki świąteczne.

Seniorzy doskonalili też umiejętności obsługi smartfona, w tym aplikacji graficznych, komunikatorów, dostępów do konta internetowego e-pacjent, do bankowości internetowej, korzystania z mediów społecznościowych, funkcjonowania w świecie cyfryzacji.

Chwila relaksu

Na zajęciach pierwszej pomocy poznawano podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, m.in. osobom rannym w wypadkach.

Podczas spotkań z fizjoterapeutą uczono się o wadach postawy, osteoporozie oraz o znaczeniu ruchu. Zorganizowano też spacer nordic walking.

Nie zabrakło również zajęć z dietetykiem i kosmetyczką.

Seniorzy mieli okazję do relaksu podczas koncertu „Od Juniora dla Seniora” i na eko pikniku w Górznie, gdzie zapoznali się z florą i fauną Pojezierza Brodnickiego oraz podczas masaży relaksacyjnych i rehabilitacyjnych.

W Nowym Ciechocinku uczestnicy projektu wraz z rodzinami zwiedzali uzdrowisko i brali udział w konkursie strzeleckim. Były też przejażdżki konne i ognisko z muzyką. Wyjazd miał na celu integrację uczestników oraz zacieśnienie więzi między uczestnikami projektu a ich rodzinami.


Projekt „Klub Seniora 2 w Nowem" objęto grantem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11- rozwój lokalny kierowany przez społeczność, działania 11.1włączenie społeczne na obszarach LSR Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, podpisana w dniu 23.06.2021 pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego" 86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2B a Gminą Nowe, Plac sw. Rocha 5, 86-170 Nowe o wartości 54.990,00zł z podziałem na środki z Funduszu w postaci grantu w wysokości nie większej niż 50.000,00zł, wkład własny Gminy 4.990,00 zł.