Connect with us

Czego szukasz?

Reklama
Reklama

Historia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu świętuje 50 lat działalności

Mało kto dziś pamięta, że pierwsza siedziba poradni, która kilkukrotnie zmieniała lokalizację, mieściła się przy ulicy Chmielniki 5. Jednym z kluczowych argumentów przemawiającym za stworzeniem takiej placówki była obecność w mieście Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego.

Udostępnij
grupowe-bez-natalii

Poradnię Wychowawczo - Zawodową w Świeciu, bo tak sie wtedy nazywała, powołano do życia  orzeczeniem organizacyjnym Wydziału Oświaty i Kultury Powiatowej Rady Narodowej w Świeciu i decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Bydgoskiego 1 lipca 1971 roku. Ustalono, że terenem jej działania będzie teren działania Wydziału Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej.

Poradnia jako placówka oświatowo-wychowawcza typu specjalnego objęła swoją działalnością dzieci i młodzież od 6 do 16 roku życia. Do jej zadań należała między innymi pomoc placówkom oświatowym w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, wykrywanie przyczyn niepowodzeń w nauce, właściwe kierowanie młodzieży do szkół zawodowych i na wyższe uczelnie oraz popularyzacja wiedzy psychologicznej.

Uzasadniając potrzebę utworzenia w Świeciu Poradni Wychowawczo-Zawodowej inspektor szkolny Henryk Czapiewski, który był jej organizatorem i pierwszym dyrektorem, stwierdził, że na terenie powiatu świeckiego istnieje możliwość zorganizowania dobrze funkcjonującej poradni, ponieważ miasto posiada Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego mieszczącą się w Szpitalu Chorób Układu Nerwowego w Świeciu, co zapewnia możliwość współpracy i pozyskania fachowych sił specjalistycznych. Organizując pracę poradni, Henryk Czapiewski chętnie korzystał z pomocy specjalistów zatrudnionych w Przychodni Zdrowia Psychicznego w Świeciu. Między innymi współpracowali z placówką psychologowie Lidia Mazurek i Wojciech Mazurek. W skład kadry pedagogicznej wchodziły Lutosława Twarużek, Anna Bohdziewicz. Za administracyjną część pracy odpowiadała Barbara Sikorska, która z poradnią była związana do czasu odejścia na emeryturę w 2007 roku.

Reklama
Reklama

Pierwsza siedziba

Pierwszą siedzibą Poradni był budynek przy ulicy Chmielniki 5.

W 1975 roku Urząd Miejski w Świeciu przydzielił  Poradni Wychowawczo-Zawodowej  w Świeciu 5 pomieszczeń (przeznaczonych na biura i gabinety) w budynku przy ulicy Sądowej 5. Pierwszy dyrektor i  organizator Poradni Wychowawczo-Zawodowej Henryk Czapiewski był związany ze Świeciem od 1966 roku. Początkowo pełnił obowiązki inspektora szkolnego, któremu podlegały wszystkie szkoły w powiecie świeckim. Od 1971 roku został dyrektorem Poradni Wychowawczo-Zawodowej, której był inicjatorem i założycielem. Celem jego działania było nadawanie kształtu pracy i budowanie autorytetu placówki.

Reklama
Reklama

Mieszkańcom Świecia znany był jako działacz społeczny. Należał do grona twórców  Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej. Początkowo kierował Sekcją Historyczną  tego towarzystwa, a od 1973 roku został jego społecznym prezesem.  W 1970 roku był organizatorem Studium Wiedzy o Regionie. Wykładowcami w ramach tych działań na rzecz społeczności lokalnej byli autorzy poszczególnych rozdziałów dwutomowej monografii Świecia przygotowanej na jubileusz 650-lecia uzyskania praw miejskich przez nasze miasto.  Niezapomniany pan Henryk był również pomysłodawcą i  realizatorem obchodów Dni Ziemi Świeckiej, które odbyły się po raz pierwszy w 1974 roku i cyklicznie są organizowane nadal. Zainicjował wiele imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Był pasjonatem żeglarstwa i patronował wielu imprezom kulturalno-oświatowym w naszym mieście. Zmarł nagle 27 grudnia 1978 roku. Pozostał w pamięci swoich współpracowników jako człowiek  zaangażowany w sprawy ludzi , któremu dobro każdego człowieka leżało na sercu.  Był doskonałym organizatorem i ciepłym, wyrozumiałym człowiekiem. Jako dyrektor był zatroskany o rozwój zawodowy swoich pracowników. Zachęcał do podwyższania i poszerzania kwalifikacji oraz stwarzał warunki organizacyjne ku temu. Na sercu leżała mu doskonała współpraca z placówkami całego terenu działania. Starał się organizować wyjazdy diagnostyczne do placówek, czasem połączone z grzybobraniem, co do dziś wspominają chętnie pracownicy.

Następnie w latach 1978-1984 pracą placówki kierowała dr Lutosława Twarużek. Kolejne lata dążyła do tego, aby poradnia funkcjonowała na wysokim poziomie merytorycznym, co przekładało się na zdobywanie przez pedagogów i psychologów oraz logopedów najnowszej wiedzy fachowej i dzielenie się nią na różnorodnych konferencjach i warsztatach szkoleniowych regionalnych.

Janina Połomska objęła stery placówki 1 marca 1984 roku. Na stanowisku kierowniczym pracowała do 1992 r. Była dyrektorem szanowanym i cenionym przez swoich współpracowników. Za swoją pracę odznaczana nagrodami kuratora oświaty. Wykazywała się dbałością o relacje międzyludzkie i właściwą realizację zadań statutowych placówki.

Reklama
Reklama

Trzecia siedziba

Podczas jej kadencji Poradnia zyskała nową siedzibę. Placówkę przeniesiono do budynku po dawnym internacie Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu mieszczącym się przy  ulicy Klasztornej 2.

Reklama
Reklama

W budynku Poradnia sąsiadowała  w różnych okresach z innymi instytucjami, gdyż mieściło się tu Liceum Społeczne, Wydział Oświaty, ZNP, Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, Delegatura Kuratorium, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Księgowość Starostwa Powiatowego w Świeciu. W nowym budynku poradnia dysponowała ośmioma pomieszczeniami. Utworzono trzy gabinety dla pedagogów, dwa dla psychologów, sekretariat, gabinet dyrektora oraz archiwum. Z roku na rok coraz więcej dzieci kierowano na badania orzeczniczo-kwalifikacyjne, w związku z tym zwiększała się ilość kadry pedagogicznej. W tym czasie pracę w poradni podjęły Irena Bulicz, Krystyna Sass, Barbara Dłutkowska, Danuta Gzella - Pawlikowska, Teresa Gzella - Ciepłuch oraz zatrudniono logopedę - Michalinę Figurską. W niepełnym wymiarze na stanowisku psychologa pracowali Elżbieta Anioł, Michał Anioł oraz Krystyna Klugiewicz

Michalina Figurska kierowała placówką w dwóch okresach. Pierwszy okres 1992 – 1995r.

Rok  1993 przyniósł nowe uregulowania prawne dotyczące rodzaju, organizacji  i zasad działania  publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Od tego roku celem działalności poradni sformułowanym w Rozporządzeniu MEN z dnia 11 czerwca 1993 r. w sprawie rodzaju, organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych stało się wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom, pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej. Zadania te realizowano poprzez diagnozę, terapię, doradztwo i profilaktykę.

Reklama
Reklama

Aktem założycielskim z dnia 1 stycznia 1994 r. powołano placówkę publiczną o nazwie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu z siedzibą przy ulicy Klasztornej 2.

Następnie na czele placówki od 1.01.1996 roku stanęła Teresa Składanowska (obecnie Goszczyńska). Pod jej kierownictwem udało się pozyskać środki od organu prowadzącego, którym wówczas dla poradni było Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, na modernizację budynku placówki przy ulicy Klasztornej 2, gdyż placówka borykała się z niewystarczającą ilością pomieszczeń przeznaczonych do diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. Podjęte przez dyrektor Składanowską działania umożliwiły przeprowadzenie kapitalnego remontu budynku z wymianą instalacji grzewczej, wodno-kanalizacyjnej, okien, dachu, adaptację pomieszczeń na cele dydaktyczne oraz przebudowę centralki telefonicznej. W tym czasie placówka była samodzielną jednostką organizacyjną i finansową. Do zadań poradni należało wówczas wypłacanie środków finansowych rodzinom zastępczym. Placówka zatrudniała księgową, na tym stanowisku pracowała Janina Fijałkowska.

Poradnia nawiązała współpracę z różnymi instytucjami, między innymi : z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszeniem Pomoc Osobom Autystycznym w Gdańsku, Ośrodkiem Konsultacyjnym Daj Szansę w Toruniu, Rzecznikiem Praw Ucznia.

Reklama
Reklama

W zawiązku  z ukazaniem się rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76) do zadań pracowników poradni należało podjęcie starań o dotarcie w naszym rejonie do dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, które do tej pory nie były objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Reformy

W 1999 roku nastąpił kolejny moment przełomowy dla polskiego poradnictwa. Dokonano dwóch dużych reform: administracyjnej i oświatowej. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej powierzono jako  zadanie własne powiatom. Jednostka samorządu terytorialnego stała się organem prowadzącym dla poradni.

Reklama
Reklama

W związku z oddelegowaniem  dnia 30.09.1999 roku do pracy w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy  Teresa Składanowska przez kolejne lata sprawowała nadzór nad PPP w Świeciu jako starszy wizytator.

W 1999 roku ponownie dyrektorem została Pani Michalina Figurska i kierowała placówką do czasu swego odejścia na emeryturę z końcem 2014 roku.

W czasie swojej wieloletniej kadencji Pani Michalina Figurska doprowadziła  do ukończenia prac remontowych w budynku, które trwały do 1998 r. Sukcesywnie wyposażała gabinety, pozyskiwała sprzęt komputerowy.

Reklama
Reklama

Rozporządzenie Nr 46 MEN i S z dnia 11.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznych zmieniło dotychczasowe standardy działania placówek. W związku z powyższym a także mając na uwadze potrzeby środowiska lokalnego,  dyrektor Figurska zabiegała o  poszerzenie działalności poradni i  uruchomiła gabinet wczesnej interwencji.  Powołała grupę wsparcia dla rodziców.

W roku szkolnym 2004/2005 nastąpiło kolejne rozszerzenie działalności PPP w Świeciu o diagnozę i terapię dzieci niedowidzących i niewidomych, niesłyszących i niedosłyszących i autystycznych. Placówka uzyskała zgodę KO w Bydgoszczy na rozszerzenie działalności w kierunku diagnozy, terapii, orzecznictwa dzieci i młodzieży z tymi niepełnosprawnościami.

W kwietniu 2004 r. powstały dwa projekty mające na celu uzyskanie środków finansowych proponowanych przez Unię Europejską, dotyczyły one: wyposażenia sali terapeutycznej, wyposażenia PPP w komputery.

Reklama
Reklama

Poradnia w Świeciu zajęła II miejsce w województwie Kujawsko-Pomorskim za Program Rozwoju PPP w Świeciu z zakresu Doradztwa  Zawodowego. Został on opracowany przez Karinę Detlaf – Matia.

W ramach współpracy z  Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie (Kajetany) dyrektor Figurska wykonywała przesiewowe badania słuchu u dzieci z klas 0, I-III, dzięki czemu poradnia wzbogaciła się o sprzęt diagnostyczny.

Latem 2005 r. została odnowiona elewacja budynku placówki.

Reklama
Reklama

We wrześniu 2007 r.  powołano w placówce  Zespół Wczesnego Wspomagania  Dziecka., a z początkiem roku szkolnego2007/2008 została zorganizowana sala wczesnego wspomagania rozwoju.

Placówka sukcesywnie rozwija się i wzbogaca o sprzęt do integracji sensorycznej oraz pomoce do terapii wczesnego wspomagania.

Po uzyskaniu pomieszczeń parteru budynku placówki po PZEAS oraz pomieszczenia głównej księgowej Powiatu Świeckiego przeprowadzono ich remont. Dnia  06.10.2011 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowej części poradni z udziałem zaproszonych gości.

Reklama
Reklama

W ofercie placówki znajdują się urozmaicone formy terapii: dla dzieci autystycznych, w tym stworzenie dwóch grup terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu, zajęcia logorytmiczne w dwóch grupach, zajęcia z uczniami zdolnymi - teatralno-muzyczne, zajęcia rozwijające dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Kolejna zmiana na stanowisku dyrektora miała miejsce w 28 grudnia 2014 roku.

Reklama
Reklama

Hanna Jurek nakreśliła priorytety pracy placówki, a na plan pierwszy wysunęła jeszcze szersze wspomaganie placówek oświatowych oraz współpracę z instytucjami  działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Dla całego środowiska powiatu świeckiego zorganizowano szereg szkoleń i konferencji. Ważnym krokiem było również nawiązanie ścisłej współpracy z K-PCEN w Bydgoszczy.

Od początku swojej działalności Poradnia wdraża nowatorskie metody pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, dostosowane do zmieniających się programów nauczania i potrzeb społecznych w zakresie poradnictwa. Było to możliwe do zrealizowania dzięki ogromnemu zaangażowaniu odpowiednio wykwalifikowanych i przygotowanych do tego pracowników, którzy przez ciągłe szkolenia i dokształcania podnosili i podnoszą swoje kwalifikacje.

Całościowa ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona w 2015 roku pokazała, że nasza placówka spełnia wymagania państwa stawiane przed poradniami psychologiczno-pedagogicznymi  w stopniu bardzo wysokim - we wszystkich kryteriach uzyskaliśmy ocenę A.

Reklama
Reklama

W roku 2019 pani dyrektor Hanna Jurek wygrała konkurs na stanowisko dyrektora na kolejną pięcioletnią kadencję.

Kadra placówki

Reklama

W latach 70.pracownikami placówki byli:

Henryk Czapiewski - dyrektor, Lutosława Twarużek - pedagog, Wanda Szymańska - pedagog, Anna Bohdziewicz - pedagog, Barbara Postawa-Lipińska - psycholog, Lidia Mazurek -psycholog, Kazimierz Mazurek - psycholog.

W latach 80.pracowali między innymi:

Lutosława Twarużek - dyrektor, Janina Połomska - dyrektor, Irena Bulicz  - pedagog, Emilia Kasica - pedagog, Barbara Dłutkowska - pedagog, Elżbieta Anioł – psycholog, Wojciech Walczak - psycholog, Krystyna Sass - pedagog, Bożena Grabowska – psycholog, Andrzej Hoffman - psycholog, Michalina Figurska - neurologopeda, Teresa Ciepłuch - psycholog, Danuta Pawlikowska – psycholog.

 W latach 90. ubiegłego stulecia w placówce zatrudnieni byli:

M. Figurska - dyrektor, Teresa Składanowska - dyrektor, Jacek Koba – psycholog, Marcin Bocian – psycholog, Krystyna Klugiewicz - psycholog, Elżbieta Padee - neurologopeda, Roman Jonac - psycholog, Karina Detlaf-Matia - psycholog.

W pierwszej dekadzie XXI wieku zatrudnieni byli:

Magdalena Szybowicz- psycholog, Elżbieta Padee- neurologopeda,  Elwira Czerniak-Kruczkowska - psycholog, Bożena Pauka -pedagog, Iwona Janiak - pedagog, Justyna Prarat - pedagog, Helena Włochowicz - pedagog, Jolanta Lewandowska - pedagog, Anna Starzyńska – psycholog, Monika Musiałowska - psycholog, Magdalena Kutowska - psycholog.

Placówka przez wiele lat w ramach zespołu orzekającego współpracowała z lekarzami: Barbarą Dybowską - pediatrą oraz Marią John - psychiatrą dzieci i młodzieży. Wcześniej pediatrą wchodzącym w skład zespołu była Jadwiga Szymkiewicz. Aktualnie w zespole orzekającym uczestniczą Barbara Dybowska - pediatra oraz Katarzyna Wojciechowska – psychiatra dzieci i młodzieży.

W administracji od lat siedemdziesiątych pracowała Barbara Sikorska aż do swojego odejścia na emeryturę w 2007 roku. Współpracę z placówką podjęły również Pani Lidia Fijałkowska - księgowa, Zofia Czerwińska - referent, Janina Szafrańska - referent i Barbara Wrycza - referent. Następnie pracownikami administracyjnymi były Panie Iwona Czajkowska, Joanna Furmańczyk. Aktualnie sekretariat prowadzą Natalia Szymczak i Kinga Załęska.

redakcja@extraswiecie.pl

Udostępnij

Komentarze (0)

Reklama
Reklama
Reklama

Popularne

Wiadomości

Osoba, która 21 lutego postanowiła spróbować szczęścia w zdrapce Lotto i odwiedziła kolekturę w powiecie świeckim, długo będzie pamiętać ten dzień.

Wiadomości

Na pocztę elektroniczną komendanta powiatowego policji w Świeciu wpłynął niecodzienny e-mail.

Obraz autorstwa freepik Obraz autorstwa freepik

Wiadomości

Gwałtownie spada liczba narodzin w gminie Świecie, która tym samym wpisuje się pod tym względem w trend ogólnokrajowy. Między 2016 a 2022 r. odnotowano...

Wiadomości

Kolejne narkotyki zostały ujawnione przez policjantów z komendy w Świeciu. Tym razem funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości amfetaminy podczas kontroli drogowej.

Wiadomości

23 lutego przypada Światowy Dzień Walki z Depresją. O tym, jak ją rozpoznać, dlaczego nie warto jej lekceważyć i w jaki sposób leczyć, rozmawiamy...

Reklama
Reklama

Wideo

Reklama
Reklama

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wiadomości

Osoba, która 21 lutego postanowiła spróbować szczęścia w zdrapce Lotto i odwiedziła kolekturę w powiecie świeckim, długo będzie pamiętać ten dzień.

Wiadomości

Dziś, po blisko trzech latach, zapadł w końcu wyrok w sprawie kasjerek Urzędu Miejskiego w Świeciu. Były oskarżone o przywłaszczenie sobie w ciągu 13...

Wiadomości

Mieszkanka Nowego zaalarmowała służby ratownicze, prosząc o pomoc dla jej miesięcznego dziecka. Niemowlę nagle zrobiło się sine. Na pomoc wezwano śmigłowiec LPR.

Wiadomości

Komendant powiatowy policji i burmistrz Świecia podziękowali Agnieszce Smakulskej i jej 15-letniej córce Zuzannie za pomoc udzieloną mężczyźnie, który chciał targnąć się na życie.

Wiadomości

W środę po południu doszło do potrącenia pieszej na przejściu koło ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Kościuszki i Słowackiego w Świeciu. Kobieta trafiła do...

Wiadomości

Na pocztę elektroniczną komendanta powiatowego policji w Świeciu wpłynął niecodzienny e-mail.

Wiadomości

Praca w urzędach w powszechnym mniemaniu uchodzi za atrakcyjną. Na ile mogą liczyć inspektor i referent? I czy prawdą jest, że tak trudno o...

Obraz autorstwa freepik

Wiadomości

Gwałtownie spada liczba narodzin w gminie Świecie, która tym samym wpisuje się pod tym względem w trend ogólnokrajowy. Między 2016 a 2022 r. odnotowano...

Reklama