Connect with us

Czego szukasz?

Reklama
Reklama

Wiadomości

Powoli wyrasta nowy ośrodek w Decznie. W ocenie urzędu, prace idą sprawnie

Pogoda na razie dopisuje ekipie budowlanej wznoszącej nowy ośrodek nad jeziorem Deczno.

Udostępnij
deczno-pazdziernik-1

REKLAMA

Po starym barze i pomieszczeniach towarzyszących już dawno nie ma śladu. W ich miejscu są już nowe ławy i stopy pod słupami, które będą elementami nośnymi konstrukcji.

Reklama
Reklama

- W tej chwili robiona jest podsypka pod posadzkę, na której zostaną ułożone sieci instalacyjne, a jest ich niemało ze względu na charakter obiektu - wyjaśnia Ryszard Sadowski, kierownik Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Gdy ten etap zostanie zamknięty, będzie można wylać płytę i zacząć wznosić kolejną kondygnację.

- Prace idą bardzo sprawnie – ocenia Ryszard Sadowski.
REKLAMA

Reklama
Reklama

Prace rozpoczęły się w pierwszej połowie września


W miejscu dawnego baru nad jeziorem Deczno powstanie piętrowy obiekt o powierzchni 1000 m kw. z dużą salą, m.in. na organizację wesel, pierwszych komunii czy szkoleń, z możliwością dzielenia na dwie mniejsze.

- Pozwoli to na prowadzenie komercyjnej działalności, dzięki czemu przez cały rok ośrodek będzie zarabiał na swoje utrzymanie – mówi Tomasz Keller, prezes gminnej spółki Vistula-Park Świecie, zarządzającej Ośrodkiem Wypoczynkowym Deczno.
REKLAMA

Reklama
Reklama

Oprócz tego w budynku będzie kuchnia, bar szybkiej obsługi, taras widokowy, pomieszczenia administracyjne, szatnia dla ratowników i pomieszczenie socjalne.

Wykonawcą inwestycji wartej 5 mln 735 tys. zł jest spółka KZBUD ze Świecia. Prace rozpoczęły się w pierwszej połowie września i potrwają rok.

Reklama
Reklama

redakcja@extraswiecie.pl
REKLAMA

Udostępnij

Komentarze (10)

 1. Grig

  29 października 2021 12:11

  Podobno Gmina dostała

  Podobno Gmina dostała pozwolenie na budowę obejmujące „rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku restauracji”. Nie było żadnej mowy o rozbiórce całego budynku, więc o co tu chodzi?

  • Grig

   29 października 2021 14:33

   wyszukiwarka.gunb.gov.pl

   wyszukiwarka.gunb.gov.pl

  • Jan

   29 października 2021 16:13

   A to jest tak, jak

   A to jest tak, jak przedsiębiorca rozebrał budynek pomimo zezwolenia ba rozbudowę to jest hałas. Jak to samo zrobił cichcem inwestor w postaci urzędu to nawet nikt nie piśnie i nawet do gazety mówiąc nie kryją się że rosną nowe fundamenty i ściany.  Ot takie małe co nieco ha,ha,ha

   • elektor

    30 października 2021 07:12

    Budowa obiektu niezgdnie z

    Budowa obiektu niezgdnie z pozwoleniem na budowę to samowola budowlana . Do rozbióki.

 2. On

  29 października 2021 16:31

  Zawsze można złożyć donos do

  Zawsze można złożyć donos do Pinb w Świeciu o kontrolę. 

 3. Hmm

  29 października 2021 16:36

  Zachar najlepszy budowlaniec

  Zachar najlepszy budowlaniec .

  • Życzliwy

   30 października 2021 09:42

   Zaiunteresujcie sie lepiej

   Zaiunteresujcie sie lepiej jego referencją jaką złozył do przetargu.

 4. Świeciak

  29 października 2021 17:08

  Lepiej ta kasę przeznaczyć na

  Lepiej ta kasę przeznaczyć na utylizację tych śmieci z konopatu

 5. Wuja

  29 października 2021 18:13

  No to mam nadzieję że ta

  No to mam nadzieję że ta kontrola urzędu będzie sprawowana należycie. Bo jak się okaże później że są jakieś problemy jak miało to miejsce z basenem to nie będzie na kogo zrzucić winy. 

 6. Prokurator :)

  31 października 2021 09:32

  za gazetaprawna.pl

  za gazetaprawna.pl
   
  Za sfałszowanie dokumentu grozi oprócz wykluczenia z przetargu również odpowiedzialność karna
   
  Dariusz Ziembiński Złożenie nieprawdziwych informacji w postępowaniu o zamówienie publiczne może obciążyć nie tylko wykonawców. Także osoby, które ułatwią przestępstwo poprzez dostarczenie odpowiednich oświadczeń.
  Jedną z głównych zasad systemu zamówień publicznych w Polsce jest wyrażona w art. 9 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zasada pisemności. W ramach toczących się postępowań wykonawcy są zobowiązani do składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających bądź spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu, bądź wymagań zamawiającego odnośnie do oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych. Sankcją za złożenie nieprawdziwych informacji jest wykluczenie wykonawcy z postępowania. Jednak wykonawcy jako profesjonaliści prowadzący działalność gospodarczą powinni mieć świadomość, że wykluczenie z postępowania nie jest granicą ich odpowiedzialności.
  Kiedy złamanie prawa
  Warunki odpowiedzialności karnej określa art. 1 par. 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zm.; dalej: k.k.). Stanowi on, że „odpowiedzialności karnej podlega ten, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia”.
  Czyn zabroniony odnoszący się wprost do systemu zamówień publicznych został opisany w art. 297 par. 1 k.k. Przestępstwo z tego przepisu popełnia ten, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi zamówienia publicznego przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia. Jako że przestępstwo z art. 297 par. 1 k.k. jest przestępstwem formalnym, dla wypełnienia jego znamion nie ma znaczenia, czy został osiągnięty cel w postaci uzyskania zamówienia publicznego. W odniesieniu do zamówień publicznych znamionami przestępstwa są zatem:
  działanie w zamiarze uzyskania zamówienia publicznego, przedłożenie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia.
   
  W tym miejscu warte jest podkreślenia to, że przedmiotem czynności przedłożenia ma być:
  dokument, który jest dokumentem podrobionym, przerobionym (art. 270 k.k.), poświadczającym nieprawdę (art. 271 k.k.),
   
  ale także:
   
  dokument, który nie jest sfałszowany, lecz jest nierzetelny (art. 297 k.k.), oraz nierzetelne oświadczenie (złożone w formie pisemnej) dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania m.in. zamówienia publicznego.
   
  A zatem jeśli tylko dokument lub oświadczenie ma istotne znaczenie, a w przypadku zamówień publicznych niemal zawsze takie znaczenie ma, to wypełnione są znamiona strony przedmiotowej ww. przepisu. Dlatego należy przypomnieć, że zgodnie z art. 115 par. 14 k.k. dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Nie ma przy tym znaczenia, kto podrobi czy przerobi taki dokument. Istotne znaczenie ma jedynie jego niezgodność z rzeczywistością.
  Szczególnie należy zwracać uwagę na nierzetelność dokumentu, z takim dokumentem mamy bowiem do czynienia wówczas, gdy zawarte w nim informacje, chociaż nie są wprost nieprawdziwe, jednak są niepełne lub ujęte w taki sposób, że mogą sugerować adresatowi stan rzeczy niezgodny z rzeczywistością.
  W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy wielokrotnie składają oświadczenia np. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, braku okoliczności skutkujących wykluczeniem czy dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wszystkie te oświadczenia, jako że są niezbędne do przeprowadzenia postępowania, dotyczą okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia.
  Brak poinformowania – nieistotny
  Aby wykonawca ponosił odpowiedzialność karną na podstawie art. 297 par. 1 k.k., bez znaczenia jest to, czy został poinformowany o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń czy dokumentów. Zresztą przestępstwo z art. 297 k.k. jest przestępstwem formalnym, czyli bezskutkowym, co już powoduje, że w przypadku jego popełnienia nie można mówić o jakiejkolwiek szkodzie, którą można naprawić.
  Dokonanie przestępstwa następuje już na etapie, kiedy sprawca przedłoży fałszywe lub stwierdzające nieprawdę lub nierzetelne dokumenty lub oświadczenia. Co ważne, należy w tym miejscu podkreślić, że każdego wykonawcę, skoro jest profesjonalistą, obowiązują podwyższone akty staranności, w tym i ten elementarny, aby dokument, zanim zostanie złożony w przetargu, sprawdzić co do treści, w szczególności jeśli opiera się na informacjach pochodzących od innej osoby.
  Chociaż opisane przestępstwo należy do przestępstw kierunkowych, gdzie jednym z warunków ponoszenia odpowiedzialności jest działanie w zamiarze bezpośrednim, to trudno jednak byłoby ocenić, że wykonawca, który składa zamawiającemu oświadczenie o treści sprzecznej z rzeczywistością, czego ma świadomość, działa inaczej niż z zamiarem bezpośrednim.
  Odpowiedzialność pomocników
  W odniesieniu do przestępstwa z art. 297 par. 1 k.k. należy dodatkowo wskazać, że odpowiedzialność karną ponosi także osoba, która swoim zachowaniem ułatwia popełnienie tego przestępstwa, w szczególności dostarczając narzędzie (dokument lub oświadczenie), udzielając rady lub informacji.
  Ponadto odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego, swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.
  Więc w takich przypadkach, aby ponieść odpowiedzialność karną, nie jest konieczne działanie w zamiarze bezpośrednim. Wystarczy, aby pomocnik przewidywał możliwość popełnienia przestępstwa i godził się na taką ewentualność, nie podejmując kroków służących przeciwdziałaniu takiemu przestępstwu.
   
  W judykaturze spotkać można także pomocnictwo psychiczne, przez co rozumie się pomoc przede wszystkim słowną, w odróżnieniu od pomocnictwa udzielonego czynem. Będą to więc zachowania polegające na udzielaniu rad i wskazówek mających ułatwić popełnienie przestępstwa, ale też, co warto w sposób szczególny podkreślić, każde solidaryzowanie się z zamiarem sprawcy.
  Ponadto na gruncie art. 18 par. 3 k.k. w rachubę wchodzą także również każde inne czynności ułatwiające popełnienie czynu zabronionego, na co muszą uważać nie tylko wykonawcy, ale też urzędnicy i funkcjonariusze publiczni przymykający oko na nieprawidłowości w przetargu. Zatem pomocnikiem może się stać każdy, kto obiektywnie ułatwia innej osobie popełnienie czynu zabronionego, tak przed jego realizacją, jak i w jej trakcie.
  Ściganie z urzędu
  Należy również podkreślić, że zgodnie z art. 9 par. 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r. nr 89, poz. 555 ze zm.; dalej: k.p.k.) organy procesowe prowadzą postępowanie i dokonują czynności z urzędu, chyba że ustawa uzależnia je od wniosku określonej osoby, instytucji lub organu albo od zezwolenia władzy. Tym samym przestępstwo z art. 297 par. 1 k.k. jest ścigane jest z urzędu. Powyższe jest o tyle istotne, że na każdym urzędniku lub funkcjonariuszu zgodnie z art. 304 par. 2 k.p.k. spoczywa szczególny obowiązek zawiadomienia organów ścigania o popełnieniu przestępstw ściganych z urzędu. Tym samym, stwierdzając, że wykonawca podlega wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powinien jednocześnie zawiadomić organy ściągania o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 297 par. 1 k.k. poprzez złożenie np. nieprawdziwego lub nierzetelnego dokumentu, który mógłby mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia przetargu.
  Mając powyższe na uwadze, należy raz jeszcze podkreślić, że wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinni mieć świadomość, iż wszystkie składane w toku postępowania dokumenty i oświadczenia mogą zostać ocenione przez pryzmat art. 297 par. 1 k.k. Jeśli zatem wykonawca, zdając sobie sprawę z nierzetelności dokumentu, składa go w przetargu, oczekując, że nie zostanie to zauważone, to musi się liczyć z zagrożeniem karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.
  Ważne

  Wykonawca, który zdaje sobie sprawę z nierzetelności dokumentu i składa go w przetargu, musi się liczyć z zagrożeniem karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat
Reklama
Reklama
Reklama

Popularne

Wiadomości

Osoba, która 21 lutego postanowiła spróbować szczęścia w zdrapce Lotto i odwiedziła kolekturę w powiecie świeckim, długo będzie pamiętać ten dzień.

Wiadomości

Na pocztę elektroniczną komendanta powiatowego policji w Świeciu wpłynął niecodzienny e-mail.

Obraz autorstwa freepik Obraz autorstwa freepik

Wiadomości

Gwałtownie spada liczba narodzin w gminie Świecie, która tym samym wpisuje się pod tym względem w trend ogólnokrajowy. Między 2016 a 2022 r. odnotowano...

Wiadomości

Kolejne narkotyki zostały ujawnione przez policjantów z komendy w Świeciu. Tym razem funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości amfetaminy podczas kontroli drogowej.

Wiadomości

23 lutego przypada Światowy Dzień Walki z Depresją. O tym, jak ją rozpoznać, dlaczego nie warto jej lekceważyć i w jaki sposób leczyć, rozmawiamy...

Reklama
Reklama

Wideo

Reklama
Reklama

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wiadomości

Osoba, która 21 lutego postanowiła spróbować szczęścia w zdrapce Lotto i odwiedziła kolekturę w powiecie świeckim, długo będzie pamiętać ten dzień.

Wiadomości

Dziś, po blisko trzech latach, zapadł w końcu wyrok w sprawie kasjerek Urzędu Miejskiego w Świeciu. Były oskarżone o przywłaszczenie sobie w ciągu 13...

Wiadomości

Mieszkanka Nowego zaalarmowała służby ratownicze, prosząc o pomoc dla jej miesięcznego dziecka. Niemowlę nagle zrobiło się sine. Na pomoc wezwano śmigłowiec LPR.

Wiadomości

Komendant powiatowy policji i burmistrz Świecia podziękowali Agnieszce Smakulskej i jej 15-letniej córce Zuzannie za pomoc udzieloną mężczyźnie, który chciał targnąć się na życie.

Wiadomości

W środę po południu doszło do potrącenia pieszej na przejściu koło ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Kościuszki i Słowackiego w Świeciu. Kobieta trafiła do...

Wiadomości

Na pocztę elektroniczną komendanta powiatowego policji w Świeciu wpłynął niecodzienny e-mail.

Wiadomości

Praca w urzędach w powszechnym mniemaniu uchodzi za atrakcyjną. Na ile mogą liczyć inspektor i referent? I czy prawdą jest, że tak trudno o...

Obraz autorstwa freepik

Wiadomości

Gwałtownie spada liczba narodzin w gminie Świecie, która tym samym wpisuje się pod tym względem w trend ogólnokrajowy. Między 2016 a 2022 r. odnotowano...

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama