Connect with us

Czego szukasz?

Wiadomości

Weźcie udział w niedzielnej akcji i wspomóżcie wspaniałe dziewczyny Agnieszkę i Agatę

Już po raz kolejny firma Mondi chce za sprawą sportu połączyć Świecie i Chełmno. Wytrawni biegacze mogą wziąć udział w półmaratonie. Ci, którzy wolą spacer, mogą się wybrać na „Dzie­wią­tkę wo­kół dzie­wię­ciu wzgórz cheł­miń­skich”. Celem imprezy nie jest jednak wyłącznie promocja aktywności fizycznej. Równie istotne jest wsparcie dla dwóch niepełnosprawnych mieszkanek obu miast.   

Udostępnij
mondi-impreza

REKLAMA

"Sportowa niedziela", to cykl wydarzeń, za którymi stoi Mondi Świecie. W zasadzie jest to kolejna odsłona w budowy mostu porozumienia i współpracy między mieszkańcami Świecia i Chełmna. Miast, które z pewnością więcej łączy, niż dzieli.

Głów­nym wy­da­rze­niem 12 września będzie bieg na dys­tan­sie 20 km pod naz­wą Pół­ma­ra­ton „Mon­di – Chełm­no – Świe­cie. Po­łą­czo­ne sta­dio­na­mi. Start na sta­dio­nie w Chełm­nie i me­ta na sta­dio­nie w Świe­ciu. No­wą tra­sę tak poprowadzono, aby uczestniczy tej rywalizacji mieli sposobność zo­ba­cze­nia naj­cie­kaw­szych i naj­bar­dziej in­te­re­su­jących miejsc w obydwu mias­tach i ich okolicach.
REKLAMA

12 września po raz pierwszy odbędzie się też Dzie­wią­tka wo­kół dzie­wię­ciu wzgórz cheł­miń­skich. To propozycja dla tych, co biegają, chodzą z kij­ka­mi lub po prostu chcą się wybrać na dłuższy spa­ce­r. Można nawet zabrać dziecko w wózku spacerowym.

Obu tym rywalizacjom, gdzie od miejsca na podium, ważniejszy jest sam udział, podobnie jak wcześniej, będą towarzyszyć biegi charytatywne.

- O tym, kim jes­teś­my nie świad­czy wy­kształ­ce­nie, ma­ją­tek, wy­gląd, ta­lent, ale to jak trak­tu­je­my dru­gie­go czło­wie­ka - podkreśla Marek Motylewski, kierownik serwisu technicznego w Mondi Świecie i zarazem inicjator "Sportowej niedzieli". - Idea zor­ga­ni­zo­wa­nia dwóch bie­gów cha­ry­ta­tyw­nych w Świe­ciu i w Chełm­nie rozoczęła się kil­ka lat te­mu. Nie mo­gło te­go za­brak­nąć i w tym ro­ku.
REKLAMA

Bie­gi w tym ro­ku od­bę­dą się na sta­dionie miejskim w Chełm­nie w go­dz. 15.00-18.00 i na stadionie Wdy w Świe­ciu w go­dz. 11.00-14.00.

W Chełm­nie, w ra­mach ak­cji Bieg­nie­my dla Ag­niesz­ki, zbierane będą datki na sprzęt do lep­sze­go co­dzien­ne­go funk­cjo­no­wa­nia Agniesz­ki Ziół­kow­skiej. Z ko­lei w Świe­ciu pod has­łem Pę­dzi­my dla Agat­ki bę­dzie­my zbie­rać pie­nią­dze na zło­żo­ną i kosz­tow­ną re­ha­bi­li­tac­ję Agaty Zmudy.

a.bartniak@extraswiecie.pl
REKLAMA

Udostępnij

Komentarze (2)

 1. Jan

  11 września 2021 07:59

  Piękna akcja oby była duża

  Piękna akcja oby była duża frekwencja!!!!!! Brawo

 2. Mieszkaniec

  11 września 2021 13:48

  Akcja fajna. Ale… Gdyby

  Akcja fajna. Ale… Gdyby tylko Mondi chciało to by dalo kasę na pomoc dziesiątkom takich potrzebujących osób… 

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wiadomości

W pierwszym odcinku nowego programu "Bitwa o gości" pojawi się Osada Stara Rzeka.

Wiadomości

Już w październiku będzie można szybciej i sprawniej zapłacić za parkowanie w Świeciu.

Wiadomości

Podczas czwartkowej sesji burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski uhonorował Oliwię Raniszewską, która znalazła się w gronie 50 najlepszych uczniów na świecie oraz Katarzynę Wenerską, siatkarkę,...

Wiadomości

Około 2 mln zł ma kosztować rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu wraz z wymianą dachu nad starą częścią budynku. Inwestycja ma ruszyć w 2024...

Reklama