Connect with us

Czego szukasz?

Reklama
Reklama

Biznes

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

ue

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Reklama
Reklama

Projektu pt. „Od A_ktywności do Z_aradności - projekt grantowy w powiecie świeckim” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Europejski Fundusz Społeczny

 

Reklama
Reklama

w zakresie tematycznym:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Reklama
Reklama

TYP PROJEKTU:

TYP 1. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM,

W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK: a) KLUBY SAMOPOMOCY, b) ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

Reklama
Reklama

 

TERMIN składania wniosków:28/05/2018 – 15/06/2018

 

Reklama
Reklama

O grant mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Wnioski należy składaćw siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie, od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30,  piątek od 7:30 do 15:00.

Reklama
Reklama

Wniosek wraz z załącznikami należy składać na wymaganych formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z budżetem projektu w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

a) osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez wnioskodawcę (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD

Reklama
Reklama

lub

b) poprzez nadanie (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) – decyduje data wpływu do biura LGD.

 

Reklama
Reklama

Forma wsparcia: zaliczka

 

WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA GRANTU wynosi 50.000,00 zł i stanowi 85% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Reklama
Reklama

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 15% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 

ALOKACJA środków w ramach naboru: 200 000,00 zł

Reklama
Reklama

 

SZCZEGÓŁY znajdziesz w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz na stronie internetowej www.lgdswiecie.pl.

 

Reklama
Reklama

KONTAKT na adres email: lgdswiecie@op.pl lub telefonicznie: 52 33 01 832 (w godzinach pracy biura).

 

Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji.

Reklama
Reklama

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Reklama
Reklama

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Projektu pt. „Od A_ktywności do Z_aradności - projekt grantowy w powiecie świeckim” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Europejski Fundusz Społeczny

Reklama
Reklama

 

w zakresie tematycznym:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Reklama
Reklama

 

TYP PROJEKTU:

TYP 1. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM,

Reklama

W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK: c) KLUBY MŁODZIEŻOWE,

f)INNE Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM

 

TERMIN składania wniosków:28/05/2018 – 15/06/2018

 

O grant mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Wnioski należy składaćw siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie, od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30,  piątek od 7:30 do 15:00.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać na wymaganych formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z budżetem projektu w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

a) osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez wnioskodawcę (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD

lub

b) poprzez nadanie (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) – decyduje data wpływu do biura LGD.

 

Forma wsparcia: zaliczka

 

WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA GRANTU wynosi 50.000,00 zł i stanowi 85% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 15% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 

ALOKACJA środków w ramach naboru: 500 000,00 zł

 

SZCZEGÓŁY znajdziesz w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz na stronie internetowej www.lgdswiecie.pl.

 

KONTAKT na adres email: lgdswiecie@op.pl lub telefonicznie: 52 33 01 832 (w godzinach pracy biura).

 

Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji.

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Projektu pt. „Od A_ktywności do Z_aradności - projekt grantowy w powiecie świeckim” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Europejski Fundusz Społeczny

 

w zakresie tematycznym:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

TYP PROJEKTU:

TYP 1. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK: d)KLUBY PRACY, e) AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA

 

TERMIN składania wniosków:28/05/2018 – 15/06/2018

 

O grant mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Wnioski należy składaćw siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie, od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30,  piątek od 7:30 do 15:00.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać na wymaganych formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z budżetem projektu w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

a) osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez wnioskodawcę (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD

lub

b) poprzez nadanie (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) – decyduje data wpływu do biura LGD.

 

Forma wsparcia: zaliczka

 

WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA GRANTU wynosi 150.000,00 zł i stanowi 85% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 15% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 

ALOKACJA środków w ramach naboru: 900 000,00 zł

 

SZCZEGÓŁY znajdziesz w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz na stronie internetowej www.lgdswiecie.pl.

 

KONTAKT na adres email: lgdswiecie@op.pl lub telefonicznie: 52 33 01 832 (w godzinach pracy biura).

 

Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji.

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


 

 Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Projektu pt. „Od A_ktywności do Z_aradności - projekt grantowy w powiecie świeckim” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Europejski Fundusz Społeczny

 

w zakresie tematycznym:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

TYP PROJEKTU:

TYP 2. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I

ANIMACJI SPOŁECZNEJ Z WYKORZYSTANIEM M.IN.: a) USŁUG WZAJEMNOŚCIOWYCH, SAMOPOMOCOWYCH, b) LIDERA LUB ANIMATORA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ OBYWATELSKIEJ, c) INNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ.

 

TERMIN składania wniosków:28/05/2018 – 15/06/2018

 

O grant mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Wnioski należy składaćw siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie, od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30,  piątek od 7:30 do 15:00.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać na wymaganych formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z budżetem projektu w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

a) osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez wnioskodawcę (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD

lub

b) poprzez nadanie (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) – decyduje data wpływu do biura LGD.

 

Forma wsparcia: zaliczka

 

WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA GRANTU wynosi 50.000,00 zł i stanowi 85% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 15% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 

ALOKACJA środków w ramach naboru: 500 000,00 zł

 

SZCZEGÓŁY znajdziesz w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz na stronie internetowej www.lgdswiecie.pl.

 

KONTAKT na adres email: lgdswiecie@op.pl lub telefonicznie: 52 33 01 832 (w godzinach pracy biura).

 

Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji.

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Udostępnij

Komentarze (0)

Reklama
Reklama
Reklama

Popularne

Wiadomości

Wiadomo już, ilu zastępców będzie miał burmistrz Świecia i kto nimi zostanie. Ustaliliśmy też, kto będzie starostą i wicestarostą powiatu świeckiego.

Wiadomości

Policjanci prowadzili poszukiwania dwóch mieszkańców gminy Nowe. Zachodziła poważna obawa, że targną się na swoje życie. W akcji pomagali mieszkańcy i strażacy.

Wiadomości

W piątek wieczorem doszło do wypadku na drodze krajowej nr 91 w Górnej Grupie.

Wiadomości

Urząd Miejski w Świeciu przygotowuje dokumentację projektową dotyczącą przebudowy amfiteatru. Planowane zmiany obejmą nie tylko widownię, ale też scenę i budynek.

Wiadomości

W środę po południu strażnicy miejscy ze Świecia dostali nietypowe wezwanie. Chodziło o wyciągnięcie z Wisły… orła. Ptak nie mógł wydostać się na brzeg...

Reklama
Reklama
Reklama

Wideo

Reklama
Reklama

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wiadomości

W Terespolu Pomorskim w gminie Świecie trwa ostatni etap prac związanych z budową wiaduktu na drodze wojewódzkiej nr 240 łączącej Świecie z Tucholą.

Biznes

Po trudnym dla samochodów okresie zimowym, warto pomyśleć o dokładnym odkurzeniu i kompleksowym myciu. Mało gdzie potrafią zająć się tym z taką pasją, jak...

Wiadomości

Wiadomo już, ilu zastępców będzie miał burmistrz Świecia i kto nimi zostanie. Ustaliliśmy też, kto będzie starostą i wicestarostą powiatu świeckiego.

Wiadomości

Policjanci z komendy powiatowej w Świeciu wspominali w piątą rocznicę śmierci młodszego aspiranta Adama Łobockiego, który zginął na służbie.

Wiadomości

Policjanci ruchu drogowego zatrzymali w Jeżewie kierowcę, który przekroczył prędkość w obszarze zabudowanym o 64 km. W namierzeniu pirata drogowego pomogli mieszkańcy.

Wiadomości

Policjanci prowadzili poszukiwania dwóch mieszkańców gminy Nowe. Zachodziła poważna obawa, że targną się na swoje życie. W akcji pomagali mieszkańcy i strażacy.

Wiadomości

W piątek wieczorem doszło do wypadku na drodze krajowej nr 91 w Górnej Grupie.

Wiadomości

Urząd Miejski w Świeciu przygotowuje dokumentację projektową dotyczącą przebudowy amfiteatru. Planowane zmiany obejmą nie tylko widownię, ale też scenę i budynek.

Reklama