Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności.

Close GDPR info

Extra Świecie

Imieniny obchodzą:

Marek, Bogusz, Maciej

Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych firm

28 kwietnia, 22:32
Reklama
Fot. 123RF

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 będzie ogłaszać nabory wniosków w ramach projektu realizowanego na podstawie Umowy nr WP-II-D.433.7.4.2018 o dofinansowanie Projektu grantowego „Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw” nr RPKP.07.01.00-04-0001/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Formą pomocy jest grant w wysokości do 100 tys. zł, który można przeznaczyć głównie na zakupy inwestycyjne (m. in. urządzeń, maszyn produkcyjnych lub usługowych oraz ich instalację oraz inne wyposażenie). Obligatoryjne jest utworzenie jednego miejsca pracy.

O wsparcie może ubiegać się wyłącznie :

  • mikroprzedsiębiorstwo,
  • małe przedsiębiorstwo

mające zarejestrowaną działalność na obszarze wiejskim powiatu świeckiego, tj. gmin Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe (W Tym Miasto), Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo i Warlubie. Ze wsparcia wyłączony jest obszar miasta Świecie.

Pomoc przyznawana jest w wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych w formierefundacji.

W maju planowane są szkolenia/spotkania dla potencjalnych beneficjentów. Szczegóły pojawią się na stronie www.lgdswiecie.pl.